words (۲۴ تصویر)

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........
۲

:rose:اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه........

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...
۲

:rose::cherry_blossom: کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نب...

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...

:rose:زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش...