masoud_norouzi_raa (۲ تصویر)

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...
۰

به هر رنگ جهان بنگر نشان از عشق می بینیسر پیران عاشق را جوان...

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...
۰

نمان به وادی حیرت ها بدان غنیمت فرصت ها نصیب چیست تو را از ع...