literature (۱۱۴ تصویر)

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...

گر نیمه شبی در بگشایی و بیایی آن شب تو بدان، می رسم از صِفر ...

گر نیمه شبی در بگشایی و بیایی آن شب تو بدان، می رسم از صِفر ...

نقابی بر افکن ز پی امتحان راکه تا بینی از #جان لبالب #جهان ر...

نقابی بر افکن ز پی امتحان راکه تا بینی از #جان لبالب #جهان ر...

ای #جان ز #دل تو بر دل من راهستوز جُستن آن در دل من آگاهستزی...

ای #جان ز #دل تو بر دل من راهستوز جُستن آن در دل من آگاهستزی...

digikala