hugs (۶۳ تصویر)

فرقی نداردچه ساعت از شبانه روز باشدصدایت را که می شنومخورشید...

فرقی نداردچه ساعت از شبانه روز باشدصدایت را که می شنومخورشید...

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اندمن کافر همه شب با تو به آغو...

آن بهشتی که همه در طلبش معتکف اندمن کافر همه شب با تو به آغو...

برام هیچ حسی شبیه تو نیستکنار تو درگیر آرامشمهمین از تمام جه...

برام هیچ حسی شبیه تو نیستکنار تو درگیر آرامشمهمین از تمام جه...

https://www.instagram.com/imansi.music/اینستاگرام تنها صفحه ...

https://www.instagram.com/imansi.music/اینستاگرام تنها صفحه ...