bigcats (۳ تصویر)

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خریدتکه تکه قلب را می داد و ...
۱۵

عاشقی دیدم که از معشوقه حسرت می خریدتکه تکه قلب را می داد و ...

تقدیر چرا خواست بیایی سر راهم؟یعنی چه که افتاد به چشم تو نگا...
۷

تقدیر چرا خواست بیایی سر راهم؟یعنی چه که افتاد به چشم تو نگا...

شک ندارم یک روز شاید سی سال بعد از امروز موهای طلایی نوه ات ...
۱

شک ندارم یک روز شاید سی سال بعد از امروز موهای طلایی نوه ات ...