ariana (۲۲۳ تصویر)

billie eilish

billie eilish

billie eilish
۲

billie eilish

billie eilish
۱

billie eilish

billie eilish

billie eilish

billie eilish

billie eilish

arianagrande

arianagrande

arianagrande

arianagrande

arianagrande
۱

arianagrande

arianagrande

arianagrande

زمین بهشت می شود...روزی که مردم بفهمندهیچ دینی....با ارزش تر...

زمین بهشت می شود...روزی که مردم بفهمندهیچ دینی....با ارزش تر...

وقتی داستان های غم‌انگیز می‌خوانیم، با شهامت، خودمان را در آ...
۲

وقتی داستان های غم‌انگیز می‌خوانیم، با شهامت، خودمان را در آ...

‍چش‍ا‍ت ‍کنتر‍ل ‍مغز‍مو ‍د‍ست‍ش ‍گر‍فتہ '.⛱.'پارت دو#ari#ari...

‍چش‍ا‍ت ‍کنتر‍ل ‍مغز‍مو ‍د‍ست‍ش ‍گر‍فتہ '.⛱.'پارت دو#ari#ari...

🔗}میدونے؟!🌉}مَن‌عاشق‌شَبام•••🍷}یِہوهَمِع‌میرَن•••🥀}ڪَسےڪِنار...

🔗}میدونے؟!🌉}مَن‌عاشق‌شَبام•••🍷}یِہوهَمِع‌میرَن•••🥀}ڪَسےڪِنار...

بجا سیگار برین اعتماد کردن رو ترک کنینضررش از سیگار خیلی بیش...

بجا سیگار برین اعتماد کردن رو ترک کنینضررش از سیگار خیلی بیش...

بی تفاوت نیستم ولی دیگه کسی واسم مهم نیستحتی شما دوست عزیز:)...

بی تفاوت نیستم ولی دیگه کسی واسم مهم نیستحتی شما دوست عزیز:)...