SnowLeopard (۲ تصویر)

تقدیر چرا خواست بیایی سر راهم؟یعنی چه که افتاد به چشم تو نگا...
۷

تقدیر چرا خواست بیایی سر راهم؟یعنی چه که افتاد به چشم تو نگا...

شک ندارم یک روز شاید سی سال بعد از امروز موهای طلایی نوه ات ...
۱

شک ندارم یک روز شاید سی سال بعد از امروز موهای طلایی نوه ات ...