HeeChul (۲ تصویر)

ی سال دیه هم گذشتاز سالی ک تو ب دنیا اومدی و الن 37 ساله شدی...
۱۳

ی سال دیه هم گذشتاز سالی ک تو ب دنیا اومدی و الن 37 ساله شدی...

36 سال پیشتو ی همچین روزی ی دختر:girl:، نی پسر:baby:بدنیا او...
۱۹

36 سال پیشتو ی همچین روزی ی دختر:girl:، نی پسر:baby:بدنیا او...