FreedomforZakzaky (۵ تصویر)

#خط_امامی واقعی را آزاد کنید!!! 
#FreedomforZakzaky 
#freeza...

#خط_امامی واقعی را آزاد کنید!!! #FreedomforZakzaky #freeza...

وارث #روح_الله که باشی #استکبار از شنیدن نامت لرزه بر اندامش...

وارث #روح_الله که باشی #استکبار از شنیدن نامت لرزه بر اندامش...

یوسفی‌در چاه حسادت نابرادران...و «عزیزی» چشم به‌راه#freezakz...

یوسفی‌در چاه حسادت نابرادران...و «عزیزی» چشم به‌راه#freezakz...

ای پیر! نام بت شکنی داریبر تو سلام بادوین آتش همیشه بر #ابرا...

ای پیر! نام بت شکنی داریبر تو سلام بادوین آتش همیشه بر #ابرا...

یک نفره!اما 25 میلیون نفر #شیعه ساخته!یک نفر باشیم؛اما روی م...

یک نفره!اما 25 میلیون نفر #شیعه ساخته!یک نفر باشیم؛اما روی م...

digikala