7آبان (۸ تصویر)

#کوروش کبیر #7آبان
۳

#کوروش کبیر #7آبان

:down-pointing_red_triangle: #تناقضات_روغنفکری، این قسمت: 7 ...
۲

:down-pointing_red_triangle: #تناقضات_روغنفکری، این قسمت: 7 ...

#7آبان:white_down_pointing_backhand_index:اگه در یک مدرسه بر...

#7آبان:white_down_pointing_backhand_index:اگه در یک مدرسه بر...

حتی تصور درستی از مرده ی کورش هم وجود ندارد چه رسد به زنده ا...

حتی تصور درستی از مرده ی کورش هم وجود ندارد چه رسد به زنده ا...

کورش یک شخصیت تاریخی است نه داستانی! متاسفانه بعضی از ما ایر...
۱

کورش یک شخصیت تاریخی است نه داستانی! متاسفانه بعضی از ما ایر...

کوروش ( کورش ) خودش روز هفتم آبان در عراق بود، بعد تو می روی...
۸

کوروش ( کورش ) خودش روز هفتم آبان در عراق بود، بعد تو می روی...

کوروش ( کورش ) خودش روز هفتم آبان در عراق بود، بعد تو می روی...
۱۳

کوروش ( کورش ) خودش روز هفتم آبان در عراق بود، بعد تو می روی...

#7آبان:large_orange_diamond::small_blue_diamond:از #کربلا تا...

#7آبان:large_orange_diamond::small_blue_diamond:از #کربلا تا...