️باران (۱ تصویر)

✅  ✔   #️باران که می بارد، شیشه ها تار می شوند نه برای اینکه...
۷۸

✅ ✔ #️باران که می بارد، شیشه ها تار می شوند نه برای اینکه...