‎‌‌‌‌‌‌ (۲ تصویر)

❖افسوس که نیمی از عمرِ آدم‌ها به پیش بینیِ نظرات و افکارِ اح...

❖افسوس که نیمی از عمرِ آدم‌ها به پیش بینیِ نظرات و افکارِ اح...

دوست خوب غم رو ازبین نمی‌بره! اماکمک می‌کنه محکم سرپاباشیم.د...

دوست خوب غم رو ازبین نمی‌بره! اماکمک می‌کنه محکم سرپاباشیم.د...