یکی_هست (۵ تصویر)

#مرتصی_پاشایی#یکی_هست
۲

#مرتصی_پاشایی#یکی_هست

#یکی_هست
۱۴

#یکی_هست

#نگران_من_و_تو#آه_ماه.برخلافِ جهتِ #جاده‌ی_یک‌طرفهبرخلاف فرا...
۱

#نگران_من_و_تو#آه_ماه.برخلافِ جهتِ #جاده‌ی_یک‌طرفهبرخلاف فرا...