یکدیگر (۱۴ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#زمستان که بیاید#اوضاع بهتر می‌شود#کسی به دو عاشق که از سرما...
۷

#زمستان که بیاید#اوضاع بهتر می‌شود#کسی به دو عاشق که از سرما...

:down-pointing_red_triangle:#بهترین #چیزی که در #زندگی می‌تو...
۵

:down-pointing_red_triangle:#بهترین #چیزی که در #زندگی می‌تو...

#کسی چه می داند#که هرشب چند نفر#در بسترهای جدا#یکدیگر را در ...
۵۱

#کسی چه می داند#که هرشب چند نفر#در بسترهای جدا#یکدیگر را در ...

#کسی چه می داند#که #هرشب چند نفردر #بسترهای جدا#یکدیگر را در...

#کسی چه می داند#که #هرشب چند نفردر #بسترهای جدا#یکدیگر را در...

ریشه ی #نژادپرستی«فکر #ملیت پرستی و #نژادپرستی فکری است که م...
۲

ریشه ی #نژادپرستی«فکر #ملیت پرستی و #نژادپرستی فکری است که م...