یــاس (۳ تصویر)

مابهش میگیمـ#زنــــدگے شُمابهش بگو#رپــــrapــمابهش میگیمـ س...
۱۸

مابهش میگیمـ#زنــــدگے شُمابهش بگو#رپــــrapــمابهش میگیمـ س...

مدی ویــــــن ..یاخذنی صدی #الصفــناتویذبنی بدرب #مهجــــــو...
۱

مدی ویــــــن ..یاخذنی صدی #الصفــناتویذبنی بدرب #مهجــــــو...

یه #تکست از #رپری ک دوست داری بنویس__________________به قول ...
۳۵

یه #تکست از #رپری ک دوست داری بنویس__________________به قول ...