یداله_رحیمی_امید (۳ تصویر)

مثل ِ خُرداد...پُر از دلهُره هستمیل ِ چشمان  من و ...وسوسه ی...

مثل ِ خُرداد...پُر از دلهُره هستمیل ِ چشمان من و ...وسوسه ی...

..بزرگترینهنر زنهمیشه به دل نشستن اوست. ... #یداله_رحیمی_امی...
۳

..بزرگترینهنر زنهمیشه به دل نشستن اوست. ... #یداله_رحیمی_امی...

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست #یداله_رحیمی_امید
۴

بزرگترین هنر زن همیشه به دل نشستن اوست #یداله_رحیمی_امید