یا_امام_الرئوف (۷ تصویر)

#یا_امام_الرئوفچیزی کم از بهشت ندارد هوای تو...💠 السلام علیک...

#یا_امام_الرئوفچیزی کم از بهشت ندارد هوای تو...💠 السلام علیک...

#یا_امام_الرئوفچیزی کم از بهشت ندارد هوای تو...:diamond_shap...

#یا_امام_الرئوفچیزی کم از بهشت ندارد هوای تو...:diamond_shap...

کعبه‌ی اهل زمین است خراسانِ رضاهر چه داریم و نداریم به قربان...
۷

کعبه‌ی اهل زمین است خراسانِ رضاهر چه داریم و نداریم به قربان...

#یا_امام_الرئوف
۱

#یا_امام_الرئوف

#یا_امام_الرئوفای کاش حرم بودم ومهمان توبودممهمان سر،سفره اح...

#یا_امام_الرئوفای کاش حرم بودم ومهمان توبودممهمان سر،سفره اح...

لذت وصل نداند مگر آن سوخته ای که پس از دوری بسیار به یاری بر...

لذت وصل نداند مگر آن سوخته ای که پس از دوری بسیار به یاری بر...