یاوه_گویی (۲ تصویر)

:down-pointing_red_triangle: #یاوه_گویی سایت دولتی #ایسنا: گ...
۶۸

:down-pointing_red_triangle: #یاوه_گویی سایت دولتی #ایسنا: گ...

بزرگی چه زیبا می گفت :#پولداری ؛ #منش است و ربطی به میزان دا...

بزرگی چه زیبا می گفت :#پولداری ؛ #منش است و ربطی به میزان دا...