یاری_شده (۲ تصویر)

امروز تو هوای #بارونی وقتی کنار آقـا نشسته‌ بودم و حسِ شاعری...
۳۰

امروز تو هوای #بارونی وقتی کنار آقـا نشسته‌ بودم و حسِ شاعری...