یادت (۸۹ تصویر)

#دلت که گیر باشد کارت تمام استهر کاری کنیکنده نمی‌ شود از #ی...
۵

#دلت که گیر باشد کارت تمام استهر کاری کنیکنده نمی‌ شود از #ی...

الهی آمین❤️#خدا #الهی_آمین #دنیا #شب #یادت #غم #غصه #آرامش #...

الهی آمین❤️#خدا #الهی_آمین #دنیا #شب #یادت #غم #غصه #آرامش #...

🥀⃟♡ #senhora 🥀⃟♡گاهی به #یادت خواهم بودوقتی سربرگردانم و تو ...

🥀⃟♡ #senhora 🥀⃟♡گاهی به #یادت خواهم بودوقتی سربرگردانم و تو ...

#یادت نره روزای سخت همیشگی نیستن، همیشه بعد از هوای بارونی د...

#یادت نره روزای سخت همیشگی نیستن، همیشه بعد از هوای بارونی د...

....مهم نیست که ... #شانه هایت تجسم است...و آغوشت خیالهمه #ی...

....مهم نیست که ... #شانه هایت تجسم است...و آغوشت خیالهمه #ی...

#امروز خودم راآراسته امگفتی که #ظهر می آییو #من یادم رفت بپر...
۲

#امروز خودم راآراسته امگفتی که #ظهر می آییو #من یادم رفت بپر...

به رسم #اسفند و آخر سال من هم #دل تکانی میکنمهمه چیز را #کنا...
۵

به رسم #اسفند و آخر سال من هم #دل تکانی میکنمهمه چیز را #کنا...

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...

به رسم #اسفند و آخر سال من هم #دل تکانی میکنمهمه چیز را #کنا...

به رسم #اسفند و آخر سال من هم #دل تکانی میکنمهمه چیز را #کنا...

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...
۲

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...
۱۳

#یادت می‌آید می‌خواستی دستم را بگیریاز بهاری که گذشتتا بهار ...

☻دیگه #یادت هادی خیالم   نیست...:negative_squared_latin_capi...
۴

☻دیگه #یادت هادی خیالم نیست...:negative_squared_latin_capi...

#یادت باشه : زندگی کوتاهه ...صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتا...
۱

#یادت باشه : زندگی کوتاهه ...صادقانه عاشق باش و خالصانه رفتا...

#یادت میوزد در آتش...خاکستر آتش اسمت را هک میکند...باران را ...

#یادت میوزد در آتش...خاکستر آتش اسمت را هک میکند...باران را ...

#یادت باشه:smirking_face:

#یادت باشه:smirking_face:

digikala