یادت (۱۳۰ تصویر)

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده  #دلم_بهانه_می_گیردشب ، انتظار #نگاه تو ر...

🥀🕊🌴🕊🥀🌓 #باز_شب_شده #دلم_بهانه_می_گیردشب ، انتظار #نگاه تو ر...

#شبها...گوشه‌ای از #یادت را مرور میکنم ،شب بخیرهایی را به ست...
۱۲

#شبها...گوشه‌ای از #یادت را مرور میکنم ،شب بخیرهایی را به ست...

💫بهانه با #تو بودن دارمنمیایی و #یادت مجال #آرامش نمیدهد.

💫بهانه با #تو بودن دارمنمیایی و #یادت مجال #آرامش نمیدهد.

#او برای او می نوشت و او برای دیگری...او برای او میخواند و ا...
۳۶

#او برای او می نوشت و او برای دیگری...او برای او میخواند و ا...