گیسویم (۲ تصویر)

من به مردی #وفا نمودم و اوپشت پا زد به #عشق و امیدمهر چه داد...
عکس بلند

من به مردی #وفا نمودم و اوپشت پا زد به #عشق و امیدمهر چه داد...

باز کن از سر #گیسویم بند#پند بس کن ، که نمی گیرم پنددر امید ...
عکس بلند

باز کن از سر #گیسویم بند#پند بس کن ، که نمی گیرم پنددر امید ...