گیاهان_سمی (۶ تصویر)

#فرفیون #Ferfion شیره شیری رنگ گیاه می تواند سبب التهاب چشم،...

#فرفیون #Ferfion شیره شیری رنگ گیاه می تواند سبب التهاب چشم،...

گیاه پانستیا . بنت قنسول . گل کریسمسبرگ های پانستیا قرمز رنگ...

گیاه پانستیا . بنت قنسول . گل کریسمسبرگ های پانستیا قرمز رنگ...

#خرزهره_سفید#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تو...

#خرزهره_سفید#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تو...

#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان...

#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان...

#دیفن_باخیاشیره این #گیاه_مسمومیت_زاست و باعث دل درد شدید، ت...

#دیفن_باخیاشیره این #گیاه_مسمومیت_زاست و باعث دل درد شدید، ت...

#گیلاس_اورشلیماز #گیاهانی که درجه مسمومیت زا بودن آن بالاست،...

#گیلاس_اورشلیماز #گیاهانی که درجه مسمومیت زا بودن آن بالاست،...