گناهش (۵ تصویر)

#تـلــنــگــر_امروز :warning_sign:️شما اۍ #مسݪماݩ عزیز...:hi...

#تـلــنــگــر_امروز :warning_sign:️شما اۍ #مسݪماݩ عزیز...:hi...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:police_cars_revolving_light::police_cars_revolving_light::p...
۱

:police_cars_revolving_light::police_cars_revolving_light::p...

◀پرسیدم:سخت نیست هرروز این همه زمان میگذاری وآرایش میکنی؟صبح...

◀پرسیدم:سخت نیست هرروز این همه زمان میگذاری وآرایش میکنی؟صبح...