گمنام_شدی (۱ تصویر)

تو در طلبِ راه،#گمنام_شدی...و من در طلبِ نام،گمراه..

تو در طلبِ راه،#گمنام_شدی...و من در طلبِ نام،گمراه..