گلهای_دوزخی (۱ تصویر)

می‌توانستمبا غروری به بلندای کوهساربه هیچ انگارمابرها ونعره‌...
۴

می‌توانستمبا غروری به بلندای کوهساربه هیچ انگارمابرها ونعره‌...