گلستانی (۱ تصویر)

اگر بودند ٢٨صفر١١ق دری نمی سوخت وکسی جرأت بستن دست #مولا ران...
۵

اگر بودند ٢٨صفر١١ق دری نمی سوخت وکسی جرأت بستن دست #مولا ران...