گلایول (۲۶ تصویر)

مامان هنوزم لالایی هات زنگ توی گوشهامشب خون از زیرخاکم قُل م...
۱

مامان هنوزم لالایی هات زنگ توی گوشهامشب خون از زیرخاکم قُل م...