گریهـ (۱۱ تصویر)

#سیگار بِکِش ! #مَست کُن ! #بُغض کُن ! #گریهـ کُن ! #دِق کُن...
۱

#سیگار بِکِش ! #مَست کُن ! #بُغض کُن ! #گریهـ کُن ! #دِق کُن...

دیگہ نیستمـ رفتمـ کهـ بر نگردمـ بآ #گریهـ هامـ فقد #خدارو خس...
۷۶

دیگہ نیستمـ رفتمـ کهـ بر نگردمـ بآ #گریهـ هامـ فقد #خدارو خس...

تْو هَر شــَهْرِ دنـیآ کِهـ #بآرونــــ بیآد:leaf_fluttering_...
۲

تْو هَر شــَهْرِ دنـیآ کِهـ #بآرونــــ بیآد:leaf_fluttering_...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...
۲۴

#گریهـ های مـنـ#همیشهـ وآسهـ منـ#پناه اخـرنـسآدگیهـ مـنـ#دلـ...

#گـریهــ هایـ منـ#همیشهـ واسه منـ#پناه اخرنـــ#سادگیــ منـ#د...

#گـریهــ هایـ منـ#همیشهـ واسه منـ#پناه اخرنـــ#سادگیــ منـ#د...

میدونیـ اوجشـ کجاسـ...اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار#ترامادولمـ آ...
۱۴

میدونیـ اوجشـ کجاسـ...اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار#ترامادولمـ آ...

میدونیـ اوجشـ کجاسـ...اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار آرومتـ نکنهـ...
۳

میدونیـ اوجشـ کجاسـ...اونجاییـ کهـ دیگهـ #سیگار آرومتـ نکنهـ...

+ـدُخترَمـ؟_بلهـ ـمآمآنـ؟! +بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟...

+ـدُخترَمـ؟_بلهـ ـمآمآنـ؟! +بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟...

+ـدُخترَمـ؟_بلهـ ـمآمآنـ؟!+بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟_...
۲

+ـدُخترَمـ؟_بلهـ ـمآمآنـ؟!+بآز دیشَبـ بآ موهآ خیسـ خوابیدے؟_...

مثهـ #عروسڪآ . . هیچـ وقتـ نمیتونمـ #گریهـ ڪنمـ . . چونـ این...
۱۵

مثهـ #عروسڪآ . . هیچـ وقتـ نمیتونمـ #گریهـ ڪنمـ . . چونـ این...