گرگ (۲۹۷۲ تصویر)

#گرگ خشمگین

#گرگ خشمگین

سلامتی قلم سرنوشت برای هرکی چیزی نوشت نوبت ما که شد
۸۹

سلامتی قلم سرنوشت برای هرکی چیزی نوشت نوبت ما که شد

پسره یه گرگینه اس و عشقشو رو یادش نمیاد عاشقش که میشه...

پسره یه گرگینه اس و عشقشو رو یادش نمیاد عاشقش که میشه...

ازچوپانپیری پرسیدن چه خبر ... با لحن تلخی گفت  گرگ شد آن بره ای که نوازشش میکردم ...
۷

ازچوپانپیری پرسیدن چه خبر ... با لحن تلخی گفت گرگ شد آن بره ای که نوازشش میکردم ...

گرگ ماه

گرگ ماه

هی روزگاررررررر

هی روزگاررررررر

#گرگ #عشق
۲

#گرگ #عشق

یا باس گرگ باشی یا گوسفند

یا باس گرگ باشی یا گوسفند

سگ گله از گوسفندان دفاع کرده و زخمی شده...

سگ گله از گوسفندان دفاع کرده و زخمی شده...

ولی من برگشتم هنگامی که...

ولی من برگشتم هنگامی که...