گروه_مدیحه_سرایی (۲۶ تصویر)

اجرای اثر قدس توسط گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در زینبیه دب ...

اجرای اثر قدس توسط گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در زینبیه دب ...

:dove_of_peace: اثری با موضوع مدح ائمه اطهار واهل بیت علیهم ...
۱

:dove_of_peace: اثری با موضوع مدح ائمه اطهار واهل بیت علیهم ...

دعای ماه مبارک رجب :dizzy_symbol:کاری از گروه تواشیح سیرت ال...

دعای ماه مبارک رجب :dizzy_symbol:کاری از گروه تواشیح سیرت ال...

همخوانی سوره مبارکه رعد:dizzy_symbol: توسط گروه تواشیح سیرت ...
۱

همخوانی سوره مبارکه رعد:dizzy_symbol: توسط گروه تواشیح سیرت ...

:dizzy_symbol:اجرای  گروه تواشیح  سیرت النبی مشهد مقدس :dizz...

:dizzy_symbol:اجرای گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :dizz...

:dizzy_symbol:اجرای  گروه تواشیح  سیرت النبی مشهد مقدس :dizz...
۱

:dizzy_symbol:اجرای گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :dizz...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

اجرای هم اکنون گروه تواشیح سیرت النبی مشهد در شهرستان تایباد...

:dizzy_symbol:اجرای  تواشیح توسط گروه تواشیح و همخوانی سیرت ...
۱

:dizzy_symbol:اجرای تواشیح توسط گروه تواشیح و همخوانی سیرت ...

اجرای تواشیح توسط گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس...
۱

اجرای تواشیح توسط گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس...

هستیم برآن عهد که بستیم22 بهمن ماه منتظرتان هستیم:tulip:همه ...
۲

هستیم برآن عهد که بستیم22 بهمن ماه منتظرتان هستیم:tulip:همه ...

اثری مشترک از گروه تواشیح سیرت النبی ونیایش رضوان مشهد مقدس ...

اثری مشترک از گروه تواشیح سیرت النبی ونیایش رضوان مشهد مقدس ...

اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس به مناسبت شهادت حضر...

اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس به مناسبت شهادت حضر...

اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس به مناسبت شهادت حضر...

اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس به مناسبت شهادت حضر...

:tulip:اثری از  گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :tulip:به م...

:tulip:اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :tulip:به م...

:tulip:اثری از  گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :tulip:به م...
۱

:tulip:اثری از گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس :tulip:به م...

اجرای گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس در اولین هم...

اجرای گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس در اولین هم...

اجرای گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس در اولین هم...

اجرای گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس در اولین هم...

گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس :dizzy_symbol:تال...
۱

گروه تواشیح و همخوانی سیرت النبی مشهد مقدس :dizzy_symbol:تال...