گروه_سیاسی_فتن (۴ تصویر)

.#گروه_سیاسی_فتن #مهران_عمرانی خیلی جالب است. می آیند کشور ر...

.#گروه_سیاسی_فتن #مهران_عمرانی خیلی جالب است. می آیند کشور ر...

.مرد باش؛ عذرخواهی کن!..مرد بودن واژه ای مقدس است. به هرکس ک...
۴

.مرد باش؛ عذرخواهی کن!..مرد بودن واژه ای مقدس است. به هرکس ک...

.:large_red_circle:وقتی صاحبانِ #بتمرگ بر آشفته می شوند!#گرو...
۱۰

.:large_red_circle:وقتی صاحبانِ #بتمرگ بر آشفته می شوند!#گرو...

آقای روحانی دیر گفتید! ولی جای شکر دارد . . .#گروه_سیاسی_فتن...
۱

آقای روحانی دیر گفتید! ولی جای شکر دارد . . .#گروه_سیاسی_فتن...