گربه_پیشگو (۴ تصویر)

تگش_کن:couple_with_heart:  #لایک_یادتون_نره:heavy_black_hear...

تگش_کن:couple_with_heart: #لایک_یادتون_نره:heavy_black_hear...

تنها مخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اند تا عشق ناب ر...
۱

تنها مخلوقاتی که به اندازه کافی تکامل یافته اند تا عشق ناب ر...

گربه، معمایی است که هیچ راه حلی برایش وجود ندارد.
هیزل نیکول...

گربه، معمایی است که هیچ راه حلی برایش وجود ندارد. هیزل نیکول...

به انسانهایی که سگ ها را دوست ندارند نمی توانم اعتماد کنم،
ا...

به انسانهایی که سگ ها را دوست ندارند نمی توانم اعتماد کنم، ا...