ڪی (۴ تصویر)

#ڪی میخواد براش بیوگرافی بنویسم؟
۴۵

#ڪی میخواد براش بیوگرافی بنویسم؟

#عشڨمواڛَت ڪادو گرفتـم  #ولنتـــــاینمون_مبـــــارڪ..بازۺ می...
۲

#عشڨمواڛَت ڪادو گرفتـم #ولنتـــــاینمون_مبـــــارڪ..بازۺ می...

#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــ...
۲

#نی نی کـــــــــوچولــــــــــوم با #ناراحٺــــــــــی بیــ...