ڪمالات (۱ تصویر)

#وصیت‌نامهشهادت را نه برای فراراز مسئولیت اجتماعی ونه برایرا...

#وصیت‌نامهشهادت را نه برای فراراز مسئولیت اجتماعی ونه برایرا...