ڪاش (۳۴ تصویر)

‍#ڪاش. "دنیا" طوری بود ڪه هیچکس.به ڪسی " نیاز" نداشت اونوقت ...
۲۶۱

‍#ڪاش. "دنیا" طوری بود ڪه هیچکس.به ڪسی " نیاز" نداشت اونوقت ...

#ڪاش تعجیلی شودروزے #خدا قسمت ڪـــند یڪــــ ملاقاٺـــ خصوصی ...
۱

#ڪاش تعجیلی شودروزے #خدا قسمت ڪـــند یڪــــ ملاقاٺـــ خصوصی ...

#ڪاش تعجیلی شودروزے #خدا قسمت ڪـــند یڪــــ ملاقاٺـــ خصوصی ...

#ڪاش تعجیلی شودروزے #خدا قسمت ڪـــند یڪــــ ملاقاٺـــ خصوصی ...

#ڪاش دلتنگـے هم مثل اشـڪـ بودمے ریخـت و تمـام میشـدمے ریخـت ...

#ڪاش دلتنگـے هم مثل اشـڪـ بودمے ریخـت و تمـام میشـدمے ریخـت ...

#ڪاش میشـد        قـارےِ #آیـاٺ        #چشـم...

#ڪاش میشـد قـارےِ #آیـاٺ #چشـم...

:black_spade_suit:️:cloud_with_tornado::black_spade_suit:️:c...

:black_spade_suit:️:cloud_with_tornado::black_spade_suit:️:c...

#ڪاش...علت حال خوب هم باشیم باور ڪنید دنیا خـــــودشبه انداز...

#ڪاش...علت حال خوب هم باشیم باور ڪنید دنیا خـــــودشبه انداز...

‌‌ گــفــت بــعــد از مــن  بــہ دنــبــال #ڪســی دیــگــر...
۲

‌‌ گــفــت بــعــد از مــن بــہ دنــبــال #ڪســی دیــگــر...

#ڪاش... ڪمی از #آرزویت  #بــودم...
۱

#ڪاش... ڪمی از #آرزویت #بــودم...

#ڪاش مےشد مثل  بھار گاهی در میان لحظہ‌هایم  جوانہ بزنی گاه...

#ڪاش مےشد مثل بھار گاهی در میان لحظہ‌هایم جوانہ بزنی گاه...

#عُبورَت چہ زیبا بود ...!!وَقتی ، اَز #زِندڪَے اَم میڪَُذشتے...
۲

#عُبورَت چہ زیبا بود ...!!وَقتی ، اَز #زِندڪَے اَم میڪَُذشتے...

#باران ڪ میبارد ....#به تو فڪر میڪنم #ڪاش ....!! #ڪاش #یڪی ا...
۹

#باران ڪ میبارد ....#به تو فڪر میڪنم #ڪاش ....!! #ڪاش #یڪی ا...

غم انگیز است حالم مثل این #پائیز سرد#ڪاش مےشد تمام #برگ ها ر...
۳۴

غم انگیز است حالم مثل این #پائیز سرد#ڪاش مےشد تمام #برگ ها ر...

#ڪاش یه رفیق خدایی داشتیم...

#ڪاش یه رفیق خدایی داشتیم...

#ڪاش جایِ شَرم،#گاهے دل به دریا می زدیم..#این ڪہ تنهاییـم،#ت...
۲۵

#ڪاش جایِ شَرم،#گاهے دل به دریا می زدیم..#این ڪہ تنهاییـم،#ت...

#ڪاش جایِ شَرم، #گاهے دل به دریا می زدیم.. #این ڪہ تنهاییـم،...
۵۹

#ڪاش جایِ شَرم، #گاهے دل به دریا می زدیم.. #این ڪہ تنهاییـم،...

#بیادپدرهایۍ‌ڪه‌نیستند#دخترها‌بابائی‌انـد:smiling_face_with_...
۱۹

#بیادپدرهایۍ‌ڪه‌نیستند#دخترها‌بابائی‌انـد:smiling_face_with_...

#ڪاش زندگےهم دیلیت اڪانت داشتڪہ از نو بسازیمش

#ڪاش زندگےهم دیلیت اڪانت داشتڪہ از نو بسازیمش

#ڪاش مـی تـوانستـم ڪنـارت باشـم#ڪاش میشـد دسـت هایـت را بگیـ...
۶

#ڪاش مـی تـوانستـم ڪنـارت باشـم#ڪاش میشـد دسـت هایـت را بگیـ...

#ڪاش می توانستم تمام*قـــد رو بـــه روی*ِچــشـمــانــتبه ایس...
۴

#ڪاش می توانستم تمام*قـــد رو بـــه روی*ِچــشـمــانــتبه ایس...

digikala