کَپَک (۱ تصویر)

:anger_symbol: #کَپَک! "گفت و شنود":small_blue_diamond: #گفت...
۲

:anger_symbol: #کَپَک! "گفت و شنود":small_blue_diamond: #گفت...