کوهیار (۱ تصویر)

بعد از تو که من ، من نبودمیخ زد بدونِ تو وجودمبعد از تو شاعر...
۳

بعد از تو که من ، من نبودمیخ زد بدونِ تو وجودمبعد از تو شاعر...