کوهستان (۲۲۵ تصویر)

ماشین

ماشین

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

.در صورتت آرامشى بودکه مى توانستمتمام کلماتم رابه امانت بسپا...

.در صورتت آرامشى بودکه مى توانستمتمام کلماتم رابه امانت بسپا...

.نگاهت شهر آشوب و صدایت شور شهنازیتو با تصنیف چشمانت چہ رویا...

.نگاهت شهر آشوب و صدایت شور شهنازیتو با تصنیف چشمانت چہ رویا...

طبیعت زیبا
۳

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا
۴

طبیعت زیبا

من تنها عاشق تو نیستممن به تو مومنم!همانطور که انسان با اصل ...

من تنها عاشق تو نیستممن به تو مومنم!همانطور که انسان با اصل ...

یاسین سالارناظم
۱۵

یاسین سالارناظم

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی
۲

ابوالفضل سهرابی