کوهدشت (۴۳ تصویر)

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...

یک پنجره، گلدانِ فراموش شدهیک خاطره، انسانِ فراموش شدهدر خان...

یک پنجره، گلدانِ فراموش شدهیک خاطره، انسانِ فراموش شدهدر خان...

قابل توجه بانوان #شهید #شهدا #امام_خامنه_ای #شهید #اربعین #ع...

قابل توجه بانوان #شهید #شهدا #امام_خامنه_ای #شهید #اربعین #ع...

#پرچم لرستان #لورستان #لورستان_بزرگ #بروجرد #خرم_آباد #دورود...

#پرچم لرستان #لورستان #لورستان_بزرگ #بروجرد #خرم_آباد #دورود...

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظهَنتیجه #شمارش_آرا ...
۱

آرا شمارش شده در استان #لرستان تا این لحظهَنتیجه #شمارش_آرا ...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...
۱

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...
۲

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...
۱

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...
۴

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...

همزمان با 25 #رجب سالروز #شهادت غریبانه هفتمین #پیشوای_شیعیا...