کوآن (۱ تصویر)

‍ #داستان_ذن ‍ #کوآن (حکایات ذن)#بودی_دارما به چین رفت و امپ...
۱

‍ #داستان_ذن ‍ #کوآن (حکایات ذن)#بودی_دارما به چین رفت و امپ...