کنار_رود_پیدرا_نشستم_و_گریستم (۳ تصویر)

این که بدانی در راه درستی هستی یک چیز است و این که فکر کنی ر...
۱

این که بدانی در راه درستی هستی یک چیز است و این که فکر کنی ر...

منبع:بخشی_از_کتاب#کنار_رود_پیدرا_نشستم_و_گریستم
۴

منبع:بخشی_از_کتاب#کنار_رود_پیدرا_نشستم_و_گریستم

انسان می تواند شهری را تغییر دهد و جای آن را عوض کند ولی هیچ...

انسان می تواند شهری را تغییر دهد و جای آن را عوض کند ولی هیچ...