کمال_لطفی (۸ تصویر)

‏سندسازی یا جعل سند؟در کدام نامه اداری که در زمان وقوع رخداد...
۲

‏سندسازی یا جعل سند؟در کدام نامه اداری که در زمان وقوع رخداد...

:pushpin:تا یکسال قبل منتقدان دولت همین را درباره آمریکا می‌...

:pushpin:تا یکسال قبل منتقدان دولت همین را درباره آمریکا می‌...

تفاوت دو پیام حسن روحانی از مشهد تا سمنان!بررسی دو پیام حسن ...
۱

تفاوت دو پیام حسن روحانی از مشهد تا سمنان!بررسی دو پیام حسن ...

‏برای اثبات دروغ بودن ادعای هاشمی که گفت «حسن خمینی اشبه مرد...

‏برای اثبات دروغ بودن ادعای هاشمی که گفت «حسن خمینی اشبه مرد...

.محل ملاقات خمینی کبیررا با حسن خمینی مقایسه کنید!مکان مجللی...
۴

.محل ملاقات خمینی کبیررا با حسن خمینی مقایسه کنید!مکان مجللی...

.الهه کولایی فعال اصلاح طلب:برخی با رانت و پول وارد لیست امی...
۳

.الهه کولایی فعال اصلاح طلب:برخی با رانت و پول وارد لیست امی...

آقای خاتمی! برای عذرخواهی شما در اولویت هستید!محمد خاتمی(تیر...
۱

آقای خاتمی! برای عذرخواهی شما در اولویت هستید!محمد خاتمی(تیر...

آقای خاتمی! برای عذرخواهی شما در اولویت هستید!محمد خاتمی(تیر...
۲

آقای خاتمی! برای عذرخواهی شما در اولویت هستید!محمد خاتمی(تیر...