کلماتم (۲ تصویر)

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...
عکس بلند

#تو پسِ تمام #کلماتم هستی #لبریزشان می کنی ،#میسوزانی،#تهی م...

#کلماتم شدن بازیچه دست منو تو #
۵

#کلماتم شدن بازیچه دست منو تو #