کلام_شعراء (۱۶ تصویر)

ای خواجه ترا غم جمال و جاه است .....

ای خواجه ترا غم جمال و جاه است .....

ذکر لا اله الا الله

ذکر لا اله الا الله

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

سالِک از نور هدایت ببرد راه به دوست که به جایی نرسد گر به ضِلالت برود

سالِک از نور هدایت ببرد راه به دوست که به جایی نرسد گر به ضِلالت برود

از ذکر بسی نور فزاید مه رادر راه حقیقت آورد گمره راهر صبح و ...

از ذکر بسی نور فزاید مه رادر راه حقیقت آورد گمره راهر صبح و ...

#ای_جان خَبرت هست که #جانان تو کیستوی #دل خَبرت هست که #مهما...

#ای_جان خَبرت هست که #جانان تو کیستوی #دل خَبرت هست که #مهما...

سال‌ها #پیروی_مذهب_رندان کردمتا به #فتوی_خرد #حرص_به_زندان_ک...

سال‌ها #پیروی_مذهب_رندان کردمتا به #فتوی_خرد #حرص_به_زندان_ک...

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

از سر کوی تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به خجالت بر...

آن #نور_مبین که در جبین ما هستوآن ضدّ یقین که در #دل آگاهستا...

آن #نور_مبین که در جبین ما هستوآن ضدّ یقین که در #دل آگاهستا...

#مولوی :آن #نور_مبین که در جبین ما هستوآن ضدّ یقین که در #دل...

#مولوی :آن #نور_مبین که در جبین ما هستوآن ضدّ یقین که در #دل...

این شکل #سفالین_تنم #جام دلستو اندیشه پُخته‌ ام #می_خام دلست...
۱

این شکل #سفالین_تنم #جام دلستو اندیشه پُخته‌ ام #می_خام دلست...

من از #عهد_آدم تو را #دوست دارماز #آغاز_عالم تو را دوست دارم...

من از #عهد_آدم تو را #دوست دارماز #آغاز_عالم تو را دوست دارم...

نه #دل_آزرده ، نه #دلتنگ ، نه #دلسوخته امیعنی از #عمر گران ه...
۲

نه #دل_آزرده ، نه #دلتنگ ، نه #دلسوخته امیعنی از #عمر گران ه...

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...
۱

از سر #کوی_تو هر کو به #ملالت برودنرود کارش و آخر به #خجالت ...

اِی #عقل بُرو که #عاقلی اینجا نیستگر مُوی شوی مُوی ترا گنجان...

اِی #عقل بُرو که #عاقلی اینجا نیستگر مُوی شوی مُوی ترا گنجان...

ای #جان خَبرت هست که #جانان تو کیستوی #دل خَبرت هست که #مهما...
۱

ای #جان خَبرت هست که #جانان تو کیستوی #دل خَبرت هست که #مهما...