کشت_و_زرع (۱ تصویر)

#ایران_کشوری_متمدن_در_کشاورزی#ایران از اولین کشورهای دنیاست ...

#ایران_کشوری_متمدن_در_کشاورزی#ایران از اولین کشورهای دنیاست ...