کریستین_بوبن (۱۳۹ تصویر)

لذتی بالاتر از این نیستکه کسی را بیابی که جهان را مثل تو ببی...
۱

لذتی بالاتر از این نیستکه کسی را بیابی که جهان را مثل تو ببی...

در نقاشی لحظه‌ای هست ،که نقاش می‌داند دیگر تابلویش تمام شده ...

در نقاشی لحظه‌ای هست ،که نقاش می‌داند دیگر تابلویش تمام شده ...

" به نام حضرت دوست ""زیبایی " ما رادر میان بازوانش می‌گیرد و...
۱۳

" به نام حضرت دوست ""زیبایی " ما رادر میان بازوانش می‌گیرد و...

مدتی طولانی، توجهی خاص به پرهیزکاری داشتم تا آن زمان که فضیل...
۳

مدتی طولانی، توجهی خاص به پرهیزکاری داشتم تا آن زمان که فضیل...

#Diyare_kurdبه دو شیوه، می‌توان دروغ گفت: می‌توان حرف هایی ا...

#Diyare_kurdبه دو شیوه، می‌توان دروغ گفت: می‌توان حرف هایی ا...

روانشناس‌ها چنان راحت تجویز می‌کنند :گذشته را کنار بگذاریدیا...

روانشناس‌ها چنان راحت تجویز می‌کنند :گذشته را کنار بگذاریدیا...

لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابیکه جهان را مثلِ تو ببیند؛...
۴

لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابیکه جهان را مثلِ تو ببیند؛...

تجربهٔ تحقیر شدن مثل تجربهٔ عشق است، فراموش نشدنی...!📙 #دیوا...
۳

تجربهٔ تحقیر شدن مثل تجربهٔ عشق است، فراموش نشدنی...!📙 #دیوا...

لذتی بالاتر از این نیست که کسی بیاییکه جهان را مثل تو ببیند،...
۱۱

لذتی بالاتر از این نیست که کسی بیاییکه جهان را مثل تو ببیند،...

من یاد گرفته‌ام که هیچ فرقي نمي کند چه قدر خوب و وفادار باشم...

من یاد گرفته‌ام که هیچ فرقي نمي کند چه قدر خوب و وفادار باشم...

خدا آن‌چیزی است که کودکان می‌شناسند نه بزرگسالان. بزرگسال وق...
۶

خدا آن‌چیزی است که کودکان می‌شناسند نه بزرگسالان. بزرگسال وق...

هیچ چیزیبه اندازه یک کوهشبیه پدر نیست#کریستین_بوبن
۴

هیچ چیزیبه اندازه یک کوهشبیه پدر نیست#کریستین_بوبن

زندگی هدیه‌ای است که من هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، ...

زندگی هدیه‌ای است که من هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، ...

••لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابی کهجهان را مثل تو ببیند...
۱

••لذتی بالاتر از این نیستکسی را بیابی کهجهان را مثل تو ببیند...

رنج را دوست ندارمهرگز دوست نخواهم داشتاما باید قبول کنم که آ...

رنج را دوست ندارمهرگز دوست نخواهم داشتاما باید قبول کنم که آ...

انسان در بیست سالگی در مرکز جهان می رقصد،در سی سالگی میان دا...

انسان در بیست سالگی در مرکز جهان می رقصد،در سی سالگی میان دا...

زندگی هدیه‌ای است که من هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، ...

زندگی هدیه‌ای است که من هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، ...