کذابین (۲ تصویر)

پست مجدد. ....به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفا...
۸

پست مجدد. ....به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفا...

به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا برای ...
۶

به نام خدابه گزارش فتن، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا برای ...