کد_غلط (۱ تصویر)

.#کد_غلط️آقای هاشمی!دقیقا زیر سر خودتان است:heavy_exclamatio...
۱

.#کد_غلط️آقای هاشمی!دقیقا زیر سر خودتان است:heavy_exclamatio...