کتاب_سربلند (۱ تصویر)

:black_nib: #شهادتم_آرزوست!آن روز ها دروازه ای برای شهادت دا...
۴

:black_nib: #شهادتم_آرزوست!آن روز ها دروازه ای برای شهادت دا...