کاپی (۱۷۵ تصویر)

مهم نیست که قفل ها دست کیست.  مهم این است که کلیدها فقط دست ...
۱۸

مهم نیست که قفل ها دست کیست. مهم این است که کلیدها فقط دست ...

کاری به کار همدیگر نداشته باشیم... باور کنید تک تک آدم ها زخ...
۲۲

کاری به کار همدیگر نداشته باشیم... باور کنید تک تک آدم ها زخ...

#دختر_پروازی #کپی_ممنوع#کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#ا...
۱۸

#دختر_پروازی #کپی_ممنوع#کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#ا...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۳۷

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

خدايا..به ما بياموزدريابیم که زندگي سراسر مقدس استو فقط نيرو...
۳۹

خدايا..به ما بياموزدريابیم که زندگي سراسر مقدس استو فقط نيرو...

شکارچیان روش جالبی برای شکار میمون دارند به این صورت که یک س...
۲۴

شکارچیان روش جالبی برای شکار میمون دارند به این صورت که یک س...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۱۳

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

دختری با پدرش میخواستند از یک پل چوبی رد شوند. پدر رو به دخت...
۱۵

دختری با پدرش میخواستند از یک پل چوبی رد شوند. پدر رو به دخت...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۱۴

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

حواسمان نيست که چه راحت با حرفی که در هوا رها ميکنيم!چگونه ي...
۱۳

حواسمان نيست که چه راحت با حرفی که در هوا رها ميکنيم!چگونه ي...

مراقب خوبي هايت باش !!!انسانهایی هستند که دیوار بلندت را میب...
۲

مراقب خوبي هايت باش !!!انسانهایی هستند که دیوار بلندت را میب...

بزرگی گفت: وابسته به خدا شويد.پرسيدم: چطوری؟گفت: چطوری وابست...
۱۰

بزرگی گفت: وابسته به خدا شويد.پرسيدم: چطوری؟گفت: چطوری وابست...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۲

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

" قهر ، قهر ، تا روزِ قیامت ..."این زیباترین دروغِ کودکی های...
۲

" قهر ، قهر ، تا روزِ قیامت ..."این زیباترین دروغِ کودکی های...

گاهی چه دل گرفته میشوی از خداگاهی از حکمتش ناراضی و گاهی شاک...
۲

گاهی چه دل گرفته میشوی از خداگاهی از حکمتش ناراضی و گاهی شاک...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۲

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

فقير به دنبال شادي ثروت ، و ثروتمندبه دنبال آرامش فقير!كودك ...
۲

فقير به دنبال شادي ثروت ، و ثروتمندبه دنبال آرامش فقير!كودك ...

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...
۲

#دختر_پروازی #کاپی#خدا#دختر#دخترونه#عشق#قوی_بودن#انگیزشی#باش...

زندگي گاه به کام است و بس است؛زندگي گاه به نام است و کم است؛...
۶

زندگي گاه به کام است و بس است؛زندگي گاه به نام است و کم است؛...

برای شکستن من زمینم نزنید!من زمین ک میخورم محکم ترمیشوم.... ...
۷

برای شکستن من زمینم نزنید!من زمین ک میخورم محکم ترمیشوم.... ...